Face Recognition

Specification Product

Face Recognition หรือ ระบบรู้จำใบหน้า คือ ระบบที่ทำหน้าที่ตรวจหาใบหน้ามนุษย์ผ่านกล้องตรวจจับใบหน้าโดยระบบจะตรวจสอบใบหน้าที่กล้องวีดีโอที่ทำงานแบบ Real time จับได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับฐานข้อมูลที่ระบบเก็บไว้หรือไม่ ซึ่งการวิเคราะห์ใบหน้าเพื่อยืนยันตัวบุคคลระบบจะต้องมีการบันทึกข้อมูลใบหน้าของบุคคลนั้นๆไว้ในฐานข้อมูลเสียก่อน เพื่อใช้เป็นตัวต้นแบบในการเปรียบเทียบใบหน้าของบุคคล หรือวัตถุต่างที่ต้องการให้ระบบตรวจจับได้ ทั้งนี้ด้วยสภาพแวดล้อมที่ต่างกันของแต่ละสถานที่ระบบจึงถูกออกแบบมาให้สามารถตั้งค่าความแม่นยำ ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ โดยระบบจะเก็บข้อมูลพื้นที่ตำแหน่งที่ต้องการจัดวางกล้อง และทำการเก็บข้อมูลเพื่อรู้จำสถานที่ ต่างๆได้

  • ระบบสามารถตรวจจับใบหน้าบุคคลได้อย่างแม่นยำ
  • ระบบสามารถตรวจจับใบหน้าได้หลายใบหน้าพร้อมๆกัน
  • ระบบทำงานแบบ Real time ณ เวลาปัจจุบัน
  • มีระบบแจ้งเตือนใบหน้าบุคคล หรือสามารถเพิ่มข้อความที่ต้องการแจ้งเตือนได้
  • ระบบสามารถตั้งค่าการตรวจสอบใบหน้าปรับจูนมาตรฐานความแม่นยำได้
  • ระบบสามารถเพิ่มข้อมูลใบหน้าที่ต้องการบันทึกเพิ่มเติมได้หลายใบหน้า
  • ระบบสามารถนับจำนวนบุคคลได้
  • ระบบมีการระบุวันที่ เวลา ชื่อบุคคล เลขที่รหัส หรือแจ้งเตือนข้อความต่างๆ
  • ระบบสามารถบันทึกข้อมูลรายละเอียดของใบหน้าบุคคลได้หลายๆใบหน้า